Massive Bar | Mencave | Irish Pub | Handmate bars

English Bar massive oak | Mencave| Custommade bar | Handmade Bar | €3850,- Excl. VAT

Oak Bar | Irish Pub | Pub interior | Custommade bars | Handmate Bars | Price on request

Pine Bar | Mencave | Pub Interior | English Pub | Price On Request

Pitchpine front and backbar | Bar Interior | Irish Pub Interior | €4850,- Excl. VAT

Industrial frontbar and backbar | Custommade Bar | Handmade Bar | € 3850,- Excl. VAT

Bar massive oak | Custommade bar | Handmade Bar | €3450,- Excl. VAT

Massive Oak Bar | Pub Interior | Bar Interior | Handmade Bars | Custommade Bars | Irish Pub | Price on request

Massive oak front and backbar | Custommade Bar | Bar interior | €4850,- excl. VAT

Mega Massive Oak Bar | Irish Pub | Bar Interior | English Pub | Handmate Bars | Price on request

Mahogony Bar | Bar Interior | English Pub | Custommade Bars | €3850,- Excl. VAT

Bar mahogony | Handmade Bar | Custommade Bar |English Bar | €4650,- Excl. VAT

Massive bar with oak leaf |Custommade bar | Handmate Bar | €3500,- Excl. VAT

English Massive Mahogony Bar | Custommade Bar | Handmade Bar | €3950,- Exc. VAT

Pine Front and Back bar | Pub interior | Custommade bar | English pub | €4250,- Excl. VAT

Massive bar with oak leaf | Handmade Bar | Custommade Bar | Pub Interior | €3850,- Excl. VAT

Oak Bar | Pub interior | English Pub | Custommade bars | Handmate Bar | SOLD